Teguza ubutumire kugira ngo utange amakuru arebana na biometric

Guteguza kubona hagamijwe kureba gutanga amakuru arebana na biometric bizatangira kubahirizwa ku Kigo cya Kanada cyifashishwa mugusaba Visa mu Rwanda guhera tariki ya 2 Ugushyingo

Ushobora gusura urubuga rwa http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.aspkugira ngo umenye niba ugomba gutanga amakuru arebana na biometrics.

Bigendanye na gahunda yo guteguza kubonana VFS Global ikusanya amakuru yusaba Visa. Si byiza gutanga amakuru bwite atandukanye nibyasabwe mu guteguza hakoreshejwe email, website, ubutumwa bugufi cyangwa irindi tumanaho koranabuhanga. Ni muri urwo rwego uwasabye Visa asabwa kuzuza ifishi itanga uburanginzira.

Impamvu zihutirwa zo gufotorwa, gutera igikumwe n’umukono ni izi zikurikira:

- Urupfu rw’ugize umuryango wa hafi utuye muri Kanada;

- Indwara ikomeye y’ugize umuyango wa hafi utuye muri Kanada.

Ugize umuryango wa hafi asobanurwa ku buryo bukurikira:

• umugore cyangwa uwo bashakanye byemewe n’amategekol;

• abana babakomokaho;

• abuzukuru;

• Umubyeyi we cyangwa umurera;

• ureberera umwana cyangwa umwishingizi we.

Abasaba gahunda yihutirwa yo gukusanya biometric bagomba kugaragaza impamvu y’ubwihutirwe (imwe muri izi zikurikira) ku gihe bagereye ku Kigo cyifashishwa mu gusaba Visa.

- Icyemezo cy’uwitabye Imana gitangwa na Muganga

- Ibaruwa y’Umuganga wemewe

- Ibaruwa y’umuryango yo gushyingura

Turabamenyesha ko Ikigo cyifashishwa mu gusaba Visa kimenyesha IRCC abasabye bose batujuje ibisabwa ku gihe . IRCC nayo ikabyemeza nyuma yo gusesengura ubusabe

Guteguza gahunda yihutirwa ya biometric ntabwo bibangamira IRCC mu kwiga dosiye z’abasabye cyangwa umwanzuro uzazifatwaho.

Turabenyesha kandi ko gahunda ya biometric yihutirwa idategurwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Ahubwo iyo gahunda yemerwa uhamagaye nimero y’Ikigo cyangwa ukahigerera.

 • Kanda hano hano hano hano hano hano kugira ngo uteguze kubonana. Iyi link ikuyobora kuri buto yo kubonana igufasha :

  Guteguza kubonana

  Kongera guteguza kubonana

  Guhagarika kubonana

  Ugomba gukurikiza amabwiriza ari kuri paji kugira ngo ubashe kubona ifashayinjira ryizewe no guteguza kubonana.

  Icyitonderwa:

  VFS global igusaba amakuru yawe bwite gusa mu rwego rwo gutegura kubonana. Mu makuru yawe bwite wikongeramo atarasabwe na sisiteme iteguza gahunda kuri e-mail, web chat, mu butumwa bugufi cyangwa irindi tumanaho koranabuhanga. Ku bw’ibyo usabwa kuzuza ifishi itanga uburenganzira.

  Ibaruwa yo kubonana imenyesha ku buryo burambuye itariki, igihe n’ahantu uzabonanira ndetse nandi makuru ubona ko ari ngombwa.

  Usabwa kugera ku Kigo cya Kanada cyifashihwa mu gusaba Visa mbere yiminota 15 ygihe cyateganyijwe.

  Ushobora gukanda hano kugira ngo umenye amabwiriza yumutekano ku Kigo cyifashishwa mu gusaba Visa.amabwiriza y’umutekano

 • Niba ushaka guteguza ubutumire ukoresheje telefoni, ushobora kubikora wifashishije nimero +250788128500.

  Umukozi wIkigo azabitaba abafashe guteguza kubonana, guteguza bundi bushya cyangwa guhagarika kubonana.

  Icyitonderwa :

  VFS global igusaba amakuru yawe bwite gusa mu rwego rwo gutegura kubonana. Mu makuru yawe bwite wikongeramo atarasabwe na sisiteme iteguza gahunda kuri e-mail, web chat, mu butumwa bugufi cyangwa irindi tumanaho koranabuhanga. Ku bw’ibyo usabwa kuzuza ifishi itanga uburenganzira

  Nyuma yo guteguza kubonana, wohererezwa ibaruwa yo kubonana kuri Email watanze igihe wagenaga gahunda yubutumire. Iyo aderesi imiyili itatanzwe, wohererezwa ubutumwa bugufi bukemenyesha itariki nigihe cyo kubonana kuri nemero ya telefoni watanze.

  Ubutumwa bukwibutsa bwoherezwa kuri email cyangwa kuri telefoni mu masaha 24 mbere yitariki yo kubonana.

  Usabwa kugera ku Kigo cya Kanada cyifashishwa mu gusaba Visa mbere yiminota 15 yigihe cyateganyijwe.

  Ushobora gukanda hano kugira ngo yumutekano ku Kigo cyifashishwa mu gusaba Visa. amabwiriza y’umutekano

 • Niba ushaka guteguza ubutumire ukoresheje e-mail ushobora kubikora ukoresheje ifishi ya web.

  Icyitonderwa:

  VFS global igusaba amakuru yawe bwite mu rwego rwo gutegura kubonana gusa. Mu makuru yawe bwite wikongeramo atarasabwe na sisiteme iteguzagahunda kuri e-mail, web chat, mu butumwa bugufi cyangwa irindi tumanaho koranabuhanga. Ku bwibyo usabwa kuzuza ifishi itanga uburenganzira.

  Nyuma yo kwemererwa kubonan, kopi yibaruwa yo kubonana ikubiyemo nimero iranga ubutumire yoherezwa kuri email watanze igihe watangaga gahunda yo kubonana.

  Wohererezwa ubutumwa bukwibutsa kuri email cyangwa kuri telefoni mu masaha 24 mbere yitariki yo kubonana

  Usabwa kugera ku Kigo cya Kanada cyifashishwa mu gusaba Visa mbere yiminota 15 yigihe cyateganyijwe

  Ushobora gukanda hano kugira ngo umenye amabwiriza yumutekano ku Kigo cyifashishwa mu gusaba Visa. security regulations
 • Niba ushaka guteguza ubutumire ukoresheje Kanda hano , ushobora kubigeraho ukanze hano

  Umukozi wIkigo azabitaba abafashe guteguza kubonana, guteguza bundi bushya cyangwa guhagarika kubonana.

  Icyitonderwa:

  VFS global igusaba amakuru yawe bwite mu rwego rwo gutegura kubonana gusa. Mu makuru yawe bwite wikongeramo atarasabwe na sisiteme iteguza gahunda kuri e-mail, web chat, mu butumwa bugufi cyangwa irindi tumanaho koranabuhanga. Ku bwibyo usabwa kuzuza ifishi itanga uburenganzira.

  Usabwa kugera ku Kigo cya Kanada cyifashishwa mu gusaba Visa mbere yiminota 15 mu gihe cyateganyijwe

 • Niba ushaka:

  Guteguza Kubonana wowe ubwawe

  Kongera guteguza kubonana wowe ubwawe

  Guhagarika kubonana wowe ubwawe

  Ushobora kugera ku Kigo cya Kanada cyifashishwa mu gusaba Visa mu masaha yakazi yavuzwe kugira ngo uhabwe serivisi ndetse unateguze kubonana ukoresheje uburyo bwa serivisi wihaye.

  Icyitonderwa:

  VFS global igusaba amakuru yawe bwite mu rwego rwo gutegura kubonana gusa. Mu makuru yawe bwite wikongeramo atarasabwe na sisiteme iteguza gahunda kuri e-mail, web chat, mu butumwa bugufi cyangwa irindi tumanaho koranabuhanga. Ku bwibyo usabwa kuzuza ifishi itanga uburenganzira.

  Ushobora gukanda hano kugira ngo ubone Ikigo cyifashishwa mu gusaba Visa kikwegereye. Visa Application Centre