Zastrzeżenie i polityka prywatności

Zastrzeżenie

Poniższe postanowienia mają zastosowanie do wszystkich wnioskodawców, którzy wybrali lub zamierzają wybrać Usługi w Kanadyjskim Centrum Obsługi Wniosków Wizowych, osobiście lub pocztą, zależnie od przypadku.

Firma VF Worldwide Holdings Ltd (zwana dalej „VFS”) jest zewnętrznym dostawcą usług na rzecz Kanadyjskiego Departamentu ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa (Immigration, Refugees and Citizenship Canada, „IRCC”). W tym charakterze firma VFS prowadzi Kanadyjskie Centrum Obsługi Wniosków Wizowych za pośrednictwem swoich spółek zależnych lub partnerów i jest upoważniona do pełnienia funkcji administracyjnych na rzecz IRCC związanych z wnioskami o wizę na pobyt czasowy, pozwolenie lub wydanie dokumentów podróży dla osób posiadających prawo stałego pobytu w Kanadzie. Wnioskodawcy wyrażają zgodę się i rozumieją, że opłaty wnoszone na rzecz VFS za usługi, z których skorzystali, w żadnym wypadku nie podlegają zwrotowi.

Wnioskodawcy potwierdzają, że właściwe Kanadyjskie Biuro Wizowe zastrzega sobie prawo do zażądania dalszej dokumentacji lub przeprowadzenia rozmowy w celu podjęcia decyzji w sprawie wniosków wizowych.

VFS nie udziela gwarancji ani zobowiązań w odniesieniu do:

 1. Rezultatów złożenia jakiegokolwiek wniosku.
 2. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie VFS nie ponosi odpowiedzialności i niniejszym wyklucza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub innego rodzaju szkody wynikające z opóźnienia w przetwarzaniu lub odrzucenia wniosku wizowego
 3. Podczas przetwarzania dokumentów wnioskodawców, m.in. paszportów, stosowane są należyte środki ostrożności, jednakże firma VFS nie ponosi odpowiedzialności (z wyjątkiem zakresu wymienionego poniżej) w ramach umowy, czynu niedozwolonego lub innej wobec Wnioskodawców za jakiekolwiek straty lub innego rodzaju szkody wynikające z następujących przyczyn:

 1. Przetwarzanie paszportów i dokumentów przez Kanadyjskie Centrum Obsługi Wniosków Wizowych i jego podwykonawców;
 2. Wszelkie usługi o wartości dodanej, z których skorzystali wnioskodawcy.
 3. Siła wyższa;
 4. Wszelkie wypadki lub kradzieże;
 5. Wszelkie inne okoliczności niezależne od Kanadyjskiego Centrum Obsługi Wniosków Wizowych i jego podwykonawców.

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia paszportu przez kuriera i/lub w trakcie przetrzymywania przez VFS i/lub Kanadyjskie Centrum Obsługi Wniosków Wizowych lub jego upoważnionych podwykonawców odpowiedzialność VFS i/lub Kanadyjskiego Centrum Obsługi Wniosków Wizowych i jego upoważnionych podwykonawców jest ograniczona do zwrotu opłat urzędowych pobieranych przez właściwy organ za wymianę utraconych lub uszkodzonych paszportów i wiz wyłącznie w ramach zwykłej procedury składania wniosków. VFS i/lub Kanadyjskie Centrum Obsługi Wniosków Wizowych oraz jego upoważnieni podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wyrządzone wnioskodawcy z powodu utraty lub uszkodzenia paszportu lub dokumentów uzupełniających.

Wszystkie opłaty za usługi świadczone przez Centrum Obsługi Wniosków Wizowych wymienione na stronie internetowej poświęconej usługom oraz opłatom za usługi nie podlegają zwrotowi.

Firma VFS umieściła na tej stronie łącza prowadzące do innych witryn, które wnioskodawcy mogą chcieć odwiedzić. Firma VFS nie sprawdza takich witryn i nie sprawuje kontroli nad ich treścią. W związku z tym VFS nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli wnioskodawcy odwiedzą te strony i skorzystają z usług na nich oferowanych. Po przejściu przez Wnioskodawcę do innej witryny, do której prowadzi łącze, wnioskodawca jest również zobowiązany przestrzegać regulaminu tejże witryny. Należy pamiętać, że żaden pracownik/podwykonawca VFS nie ma prawa ani zezwolenia do zmienienia, zmodyfikowania ani rozszerzenia treści, o których mowa w niniejszym dokumencie.

Niniejsze warunki podlegają wszystkim przepisom lokalnym, a wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów lokalnych.

 

Polityka prywatności

Zakres

Firma VFS Global Services (zwana dalej „VFS”) jest wykonawcą Kanadyjskiego Departamentu ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa (IRCC) i jest upoważniona do pełnienia funkcji administracyjnych związanych z wnioskami o wizę na pobyt czasowy, pozwolenie lub wydanie dokumentów podróży. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób firma VFS gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe otrzymane od osób fizycznych (zwanych dalej „wnioskodawcami”) ubiegających się o wizy i pozwolenia oraz zarządza nimi, a także udostępnia je odpowiednim władzom w celach opisanych poniżej.

Cel gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych

Dane osobowe mogą być gromadzone do:

 • Przetwarzania wniosków o wizę na pobyt czasowy, pozwolenie lub wydanie dokumentów podróży.
 • Udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące statusu wniosku;
 • Śledzenia wniosków; a także
 • Udzielania odpowiedzi na pytania wnioskodawców (określane wspólnie jako „Usługi”)

VFS gromadzi dane osobowe od wnioskodawców wyłącznie w celu świadczenia Usług. Podanie danych osobowych firmie VFS jest dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że odmowa podania danych osobowych może ograniczyć naszą zdolność do świadczenia żądanych Usług. Dane osobowe są gromadzone bezpośrednio od wnioskodawców lub upoważnionego przedstawiciela w imieniu wnioskodawcy. Wnioskodawca powinien wyrazić zgodę w formularzu zgody w przypadku zgody bezpośredniej lub pośredniej, stosownie do przypadku

Przetwarzanie wniosków: Wnioskodawcy mogą zostać poproszeni o podanie w formularzu wniosku wizowego pewnych danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, fotografii, adresu, daty urodzenia, numeru telefonu, danych paszportowych, aktu urodzenia, dochodu, statusu obywatelskiego, stanu cywilnego, a także informacji o zatrudnieniu, wykształceniu oraz karalności. Te dane osobowe są gromadzone w celu przekazania władzom Kanady i/lub odpowiednim Biurom Wizowym informacji wymaganych do przetwarzania wniosków o wydanie wiz i pozwoleń. Te dane osobowe zostaną również wykorzystane do zwrócenia wnioskodawcy paszportu i dokumentów po rozpatrzeniu wniosku przez Kanadyjskie Biuro Wizowe w sposób autoryzowany w momencie składania wniosku.

 

Status wniosku:: Wnioskodawcy muszą podać przez telefon swoje imię nazwisko oraz numer referencyjny lub unikatowy identyfikator śledzenia wniosku, aby uzyskać najnowsze informacje na temat swoich wniosków o wydanie wizy, pozwolenia lub dokumentów podróży.

 

Śledzenie wniosku przez Internet:: Wnioskodawcy muszą podać datę urodzenia i identyfikator śledzenia na naszej stronie internetowej, aby umożliwić śledzenie swojego wniosku

 

Zapytania wnioskodawców:: Niektóre ograniczone dane osobowe, takie jak nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres, adres e-mail, data wniosku i identyfikator śledzenia, mogą być gromadzone w przypadku kontaktu telefonicznego w związku z zapytaniem lub przekazaniem uwag. Należy pamiętać, że korespondencja e-mail może nie być bezpieczna. Wnioskodawcy nie powinni podawać danych osobowych takich jak numer paszportu podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. Zalecamy, aby wnioskodawcy nie ujawniali konkretnego charakteru poszukiwanej usługi lub wniosku złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Ujawnianie danych osobowych:: Firma VFS nie będzie ujawniać, udostępniać, sprzedawać ani w inny sposób przekazywać danych osobowych użytkownika, chyba że niniejszy dokument stanowi inaczej oraz wyrażą na to zgodę władze Kanady. Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w celach, o których mowa w niniejszym dokumencie. Firma VFS może być zmuszona do ujawnienia danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo w celu zastosowania się do nakazu sądowego lub w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub innym postępowaniem prawnym, o których firma VFS zostanie zawiadomiona, lub też do skorzystania z prawa do obrony przed roszczeniami prawnymi, a także w dochodzeniach karnych, sprawach sądowych, kwestiach bezpieczeństwa narodowego lub zapobieganiu, badaniu, wykrywaniu czy też zwalczaniu działalności przestępczej.

 

Przeniesienie do Kanady: : Dane osobowe zebrane przez VFS zostaną przekazane Kanadyjskiemu Departamentowi ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa (IRCC), którego siedziba znajduje się w Kanadzie, w celu przetwarzania wniosków i zgodnie z innymi wymaganiami dotyczącymi świadczenia usług. Informacje w formie elektronicznej będą tymczasowo przechowywane w bazach danych firmy VFS, które znajdują się w centrach danych zlokalizowanych w Kanadzie. Informacje biometryczne zebrane od wnioskodawców przez firmę VFS zostaną przekazane bezpośrednio władzom Kanady, których siedziba znajduje się w Kanadzie.

 

Ustalenia dotyczące dostawcy usług:: Firma VFS może przekazać (lub w inny sposób udostępnić) dane osobowe użytkownika osobom trzecim, które świadczą usługi w jej imieniu. Na przykład może korzystać z usług usługodawców świadczących usługi kurierskie. Dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres czy numer telefonu, mogą być przekazywane dostawcom usług kurierskich. Dane osobowe nie będą przekazywane dostawcy usług SMS. Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane przez dostawców usług, których siedziba znajduje się poza terytorium Kanady. Dostawcy usług otrzymają informacje niezbędne do wykonywania wyznaczonych funkcji oraz nie będą upoważnieni do wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych do swoich własnych celów.

 

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki lub informacje, które mogą być przechowywane w systemie lub na urządzeniach użytkownika z dostępem do Internetu podczas odwiedzania witryny VFS. Po uzyskaniu dostępu do witryny VFS użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez nas plików cookie. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na używanie przez nas plików cookie, nie powinien korzystać z naszej strony internetowej. Wyłączenie naszych plików cookie może mieć niekorzystny wpływ na środowisko użytkownika w naszej witrynie internetowej. Firma VFS używa plików cookie, aby ułatwić korzystanie z witryny. Zidentyfikowanie konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji nie jest możliwe.

 • Witryna VFS oferuje pewne funkcje, które są dostępne tylko za pomocą plików cookie.
 • Pliki cookie pomagają zidentyfikować wnioskodawców lub użytkowników witryny i zapisać ich status zalogowania.
 • Większość plików cookie to pliki cookie sesji, co oznacza, że są automatycznie usuwane z dysku wnioskodawcy/użytkownika witryny pod koniec sesji. Trwałe pliki cookie pozostają na miejscu przez wiele wizyt na naszych stronach internetowych.
 • Wnioskodawca/użytkownik strony internetowej zawsze może odrzucić pliki cookie, jeśli zezwala na to jego przeglądarka, chociaż może to mieć niekorzystny wpływ na korzystanie z witryny internetowej przez wnioskodawcę lub użytkownika.
 • Niektórych stronach witryny internetowej VFS wnioskodawca/użytkownik może natknąć się na pliki cookie z jakichkolwiek łączy bądź też pliki cookie osób trzecich, nad którymi firma VFS nie sprawuje kontroli, np. łączy do witryny IRCC i/lub innych łączy autoryzowanych przez IRCC. Firma VFS oraz jej wykonawcy, zleceniodawcy, podmioty stowarzyszone itd. nie tolerują spamu. Użytkownicy nie mają upoważnienia ani zezwolenia do dodawania, modyfikowania lub zamazywania treści bądź łamania zabezpieczeń i nadużywania witryny firmy VFS, bądź jej zawartości, ani też nie oczekuje się od nich tego typu działań. Aby zgłosić firmie VFS wszelkie problemy związane ze spamem lub fałszywymi wiadomościami e-mail, prosimy o wysłanie wiadomości na adres communications@vfsglobal.com
 • Wnioskodawca/użytkownik witryny nie może wykorzystywać narzędzi komunikacyjnych VFS lub strony internetowej do wysyłania spamu lub innych treści, które mogłyby naruszać naszą umowę użytkownika. Firma VFS odfiltrowuje i automatycznie skanuje wiadomości w poszukiwaniu wirusów i innych nielegalnych lub zabronionych treści, zanim zostaną wysłane. Firma VFS nie przechowuje na stałe wiadomości e-mail wysyłanych do niej lub przez nią za pośrednictwem różnych formatów. Firma VFS nie wynajmuje ani nie sprzedaje żadnych adresów e-mail osobom trzecim.

 

Zabezpieczenia

Firma VFS wdrożyła środki mające na celu ochronę danych osobowych pod będących pod jej opieką oraz kontrolą. Utrzymuje należyte zabezpieczenia administracyjne, techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnianiem danych osobowych będących pod jej opieką oraz kontrolą.

 

Okres przechowywania i niszczenie danych

Pakiety wniosków zebrane od wnioskodawców nie będą kopiowane ani zachowywane przez firmę VFS. Wszelkie inne dokumenty papierowe, w formie wydruku oraz inne dokumenty zawierające dane osobowe zostaną zniszczone w bezpiecznym procesie niszczenia w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zwrotu paszportu do wnioskodawcy.

Dane osobowe wnioskodawcy mogą być przechowywane w formie elektronicznej przez maksymalnie trzydzieści (30) dni od zwrócenia paszportu i dokumentów wnioskodawcom w celu udzielenia im pomocy, jeżeli skontaktują się z nami, aby zadać jakiekolwiek pytania związane z ukończonym procesem. Firma VFS stosuje bezpieczne usuwanie lub niszczenie danych osobowych lub sprzętu oraz urządzeń używanych do przechowywania danych osobowych. Przy usuwaniu lub niszczeniu danych osobowych firma VFS podejmuje odpowiednie środki, aby uniemożliwić uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym, a także podczas usuwania sprzętu lub urządzeń wykorzystywanych do przechowywania danych osobowych (takich jak szafki na akta, komputery, dyskietki i taśmy audio) podejmuje odpowiednie kroki, aby wymazać lub usunąć wszelkie zapisane informacje itp. w taki sposób, aby uniemożliwić uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.

 

Kwestie prawne

 Firma VFS i jej dostawcy usług mogą udostępniać dane osobowe w odpowiedzi na nakaz przeszukania lub inne prawomocne zapytanie lub nakaz, bądź też organowi dochodzeniowemu w przypadku naruszenia umowy lub prawa, czy też w inny sposób wymagany lub dozwolony przez obowiązujące prawo. Firma VFS może również ujawnić dane osobowe, jeśli jest to konieczne do ustanowienia, wykonania praw lub obrony w odniesieniu do roszczeń prawnych lub w inny sposób dozwolony przez prawo.

 

Łącza osób trzecich

 Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do innych stron, których VFS nie jest właścicielem ani operatorem, takie jak łącza do stron IRCC lub inne łącza autoryzowane przez IRCC itp. Udostępniamy te łącza jako udogodnienie, co nie oznacza, że firma VFS ma jakiekolwiek powiązania z którąkolwiek z tych innych stron internetowych. Firma VFS ani jej członkowie kierownictwa, pracownicy czy też agenci nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek witryny internetowe lub jakiekolwiek informacje w nich zawarte, z których żadna nie została zweryfikowana ani zatwierdzona przez firmę VFS bądź jej podmioty stowarzyszone.
Witryny internetowe, do których prowadzą łącza, mają oddzielne i niezależne oświadczenia o ochronie prywatności i warunki użytkowania, z którymi zalecamy się zapoznać. Nie sprawujemy żadnej kontroli nad takimi witrynami internetowymi, a zatem nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące danych osobowych przez nie stosowane.

 

Dostęp użytkownika do danych osobowych

Użytkownik ma prawo dostępu, aktualizowania i poprawiania nieścisłości w swoich danych osobowych będących pod naszą opieką oraz kontrolą. Użytkownik może również poprosić o dostęp, aktualizację i korektę nieścisłości, wysyłając e-mail lub kontaktując się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Firma VFS nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność lub dokładność informacji podanych przez wnioskodawcę. Obowiązkiem wnioskodawcy jest zapewnienie dokładności informacji przekazywanych firmie VFS.

 

Prawo do rezygnacji (wycofania zgody):

 Firma VFS szanuje prywatność użytkowników oraz zapewnia im możliwość niepodawania informacji lub danych, które należy przesłać. Użytkownik może wycofać swoją zgodę, która została wcześniej udzielona. Jednakże należy to zakomunikować firmie VFS na piśmie. Po wycofaniu zgody przez wnioskodawcę firma VFS nie będzie już w stanie zapewnić mu usług wsparcia administracyjnego w odniesieniu do Kanadyjskiego Centrum Obsługi Wniosków Wizowych.

 

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Informujemy, że polityka prywatności może być co pewien czas aktualizowana i sugerujemy, aby kandydaci regularnie odwiedzali naszą witrynę internetową, aby uzyskać dostęp do najnowszego oświadczenia o ochronie danych.

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub opisanych tutaj praktyk, możesz napisać wiadomość na adres privacy@vfsglobal.com aby uzyskać więcej informacji.

 

Reklamacje i zapytania

Jeśli kiedykolwiek użytkownik uzna, że firma VFS nie przestrzega zasad polityki prywatności, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres privacyofficer@vfsglobal.com, aby nas o tym zawiadomić. Podejmiemy wszelkie racjonalne działania i kroki, aby jak najszybciej określić i rozwiązać problem.

 

Użytkownik może kierować skargi lub zapytania dotyczące praktyk zarządzania danymi stosowanych w organizacji do specjalisty ds. prywatności na adres privacyofficer@vfsglobal.com. Ma również prawo do kierowania skarg do Kanadyjskiej Komisji ds. Ochrony Prywatności (Office of the Privacy Commission of Canada) na adres https://www.priv.gc.ca/en/

 

 

Uwaga na fałszywe oferty pracy

Fałszywe oferty dotyczące rekrutacji/zatrudnienia

Firma VFS Global jest świadoma zaistnienia sytuacji, w których osoby podszywające się pod agentów lub przedstawicieli VFS Global zwracali się do osób z fałszywymi/fikcyjnymi ofertami zatrudnienia z zamiarem kradzieży danych osobowych lub wyłudzenia od nich pieniędzy. Prosimy o zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku w przypadku otrzymania oferty zatrudnienia, która wymaga uiszczenia jakichkolwiek opłat lub przekazania pieniędzy, lub która obejmuje obietnicę uzyskania wizy za pieniądze. Takowe oferty są całkowicie fałszywe i nieważne. Firma VFS Global nie jest agencją rekrutacyjną i nie oferuje usług rekrutacyjnych. Oszuści działają głównie za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej, telefonu itp. Prosimy o zachowanie ostrożności w przypadku takich prób oszustwa.

 Informujemy, że VFS Global jest firmą przetwarzającą wnioski wizowe, która współpracuje wyłącznie z władzami państwowymi i misjami dyplomatycznymi w celu spełnienia ich wymogów administracyjnych w związku z przetwarzaniem wniosków wizowych. Firma VFS Global ani jej przedstawiciele nie będą w żadnych okolicznościach prosić osób o pieniądze, kusząc je możliwościami zatrudnienia w firmie VFS Global lub gdziekolwiek indziej. Jeśli otrzymasz ofertę, która rzekomo pochodzi od VFS Global, w której znajduje się prośba o przekazanie pieniędzy, oznacza to, że ta oferta jest próbą oszustwa.

 

Znaki ostrzegawcze prób oszustwa rekrutacyjnego

Znaki ostrzegawcze prób oszustwa rekrutacyjnego Oto kilka przykładów oszustw rekrutacyjnych, które naruszają procesy i praktyki etyczne firmy VFS Global:

 •  E-mail nie został wysyłany z oficjalnego globalnego adresu e-mail firmy VFS, lecz z bezpłatnej usługi e-mail, np.: Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo itp. Możliwe jest również, że wiadomość e-mail została wysłana z fałszywego adresu e-mail.
 • Proszono o ujawnienie prywatnych lub poufnych informacji.
 • Proszono o wzięcie udziału w rozmowie przez telefon lub za pomocą komunikatora internetowego.
 • Proszono o uiszczenie opłat lub przekazanie pieniędzy.
 • Proszono o wypełnienie fałszywych dokumentów rekrutacyjnych takich jak formularze wniosku o wizę lub zatrudnienie (nazwa i logo firmy VFS Global mogą być sfałszowane/sfabrykowane i umieszczone w dokumentacji bez upoważnienia).
 • Naciskanie, że sprawa jest pilna.
 • Przekazanie pieniędzy jest wymagane do rozpatrzenia wniosku o pozwolenie o pracę, wizę itp.

 

Takie działania prawdopodobnie stanowią próbę oszustwa lub uzyskania danych osobowych ofiary.

Działalność takich osób pociąga za sobą odpowiedzialność karną i cywilną. Firma VFS Global traktuje takie sprawy poważnie i zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi organami w celu zbadania i ścigania takich nielegalnych działań, niemniej często takie osoby trudno jest zlokalizować oraz pociągnąć do odpowiedzialności.

W związku z tym, jeśli otrzymasz pisemną lub ustną prośbę dotyczącą rozmowy lub oferty pracy, która Twoim zdaniem jest nieuczciwa lub może być próbą oszustwa oraz wydaje się podejrzana, zignoruj ją. Możesz również zweryfikować to w firmie VFS Global pod adresem communications@vfsglobal.com

Jeśli uzyskasz informację dotyczącą popełnienia przestępstwa, zachęcamy do kontaktu z lokalną policją i/lub właściwymi organami władzy, a także poinformowania nas poprzez zgłoszenie oszustwa na adres acco@vfsglobal.com

Firma VFS Global w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, wydatki lub niedogodności spowodowane przez te nieupoważnione osoby i/lub działania.