Αποποίηση Ευθύνης και Πολιτική Απορρήτου 

Αποποίηση ευθύνης

Οι παρακάτω διατάξεις ισχύουν για όλους τους Αιτούντες που έχουν επιλέξει ή σκοπεύουν να επιλέξουν Υπηρεσίες στο Κέντρο (α) Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυδρομείου, ανάλογα με την περίπτωση.

Η VF Worldwide Holdings Ltd (εφεξής "VFS") είναι ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών μετανάστευσης, προσφύγων και ιθαγένειας του Καναδά ("IRCC"). Με αυτή την ιδιότητα, η VFS λειτουργεί μέσω των θυγατρικών της ή των εταίρων της και έχει εξουσιοδοτηθεί να έχει διοικητικές αρμοδιότητες για το IRCC που σχετίζονται με τη χορήγηση άδειας προσωρινής διαμονής, τις αιτήσεις αδειών και τις αιτήσεις για ταξιδιωτικά έγγραφα για μόνιμους κατοίκους του Καναδά.

Οι Αιτούντες λαμβάνουν γνώση και συμφωνούν ότι τα τέλη που καταβάλλονται στην VFS για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τους Αιτούντες δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.

Το VFS δεν αναλαμβάνει ούτε εγγυάται¨

 1. Την έκβαση οποιασδήποτε αίτησης

 2. Εκτός από τα όσα ρητά αναφέρονται στο παρόν, η VFS δεν ευθύνεται και αποκλείει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια ή ζημία πάσης μορφής προκύψει από τυχόν καθυστέρηση στην διεκπεραίωση ή απόρριψη αίτησης για βίζα.
 3. νώ λαμβάνονται εύλογες προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της διεκπεραίωσης των εγγράφων των Αιτούντων, συμπεριλαμβανομένων των διαβατηρίων, το VFS, δεν ευθύνεται ούτε φέρει καμιά ευθύνη (εκτός στο βαθμό που αναφέρεται παρακάτω), είτε συμβατικά, είτε από αδικοπραξία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, έναντι των Αιτούντων για τυχόν ζημία, βλάβη πάσης μορφής, ανεξάρτητα αν προέρχονται από:

 1. Τη διακίνηση των διαβατηρίων και των εγγράφων από το Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα και τους υπεργολάβους του.

 2. Οποιεσδήποτε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που χρησιμοποιούνται από τους Αιτούντες

 3. Θεομηνίες,

 4. Κάθε ατύχημα ή κλοπή σε οποιαδήποτε έκταση

 5. Οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις εκτός του ελέγχου του Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα και των Υπεργολάβων του.

IΣε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του διαβατηρίου κατά τη διακίνηση μέσω κούριερ και / ή όταν βρίσκεται στην κατοχή της VFS ή / και του Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα, των εξουσιοδοτημένων υπεργολάβων του, η ευθύνη της VFS ή / και του Κέντρου (ων) Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα, οι εξουσιοδοτημένοι υπεργολάβοι του περιορίζονται στην επιστροφή των προβλεπόμενων τελών που χρεώνει η αρμόδια αρχή για την αντικατάσταση απολεσθέντων ή κατεστραμμένων διαβατηρίων και θεωρήσεων (βίζες) μέσω της συνήθους διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

Η VFS και / ή το Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων για Καναδική Βίζα και οι εξουσιοδοτημένοι υπεργολάβοι του δεν υπέχουν ευθύνη ούτε είναι υπεύθυνοι για τυχόν επακόλουθη απώλεια ή καταστροφή που υπέστη ένας Αιτών λόγω απώλειας ή καταστροφής του διαβατηρίου ή των δικαιολογητικών εγγράφων αυτού.

Όλες οι χρεώσεις για υπηρεσίες που παρέχονται από το VAC και παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Πίνακα Υπηρεσιών και Χρεώσεων του παρόντος ιστότοπου δεν επιστρέφονται. Η VFS έχει τοποθετήσει συνδέσμους σε αυτόν τον ιστότοπο, οι οποίοι σας μεταφέρουν στον έναν ή τον άλλο ιστότοπο (ους), τον οποίο οι Αιτούντες ενδέχεται να επιθυμούν να επισκεφθούν. Η VFS δεν ελέγχει τους ως άνω ιστότοπους ούτε ελέγχει το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, η VFS δεν αποδέχεται καμία ευθύνη εάν οι Αιτούντες επισκέπτονται αυτούς τους ιστότοπους και χρησιμοποιούν τις υπ’ αυτών παρεχόμενες υπηρεσίες. Μετά τη σύνδεση του Αιτούντα με έναν άλλο ιστότοπο, (ο Αιτών) υπόκειται επίσης στους όρους και τις προϋποθέσεις του εν λόγω ιστότοπου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κανένας υπάλληλος/υπεργολάβος της VFS δεν έχει δικαίωμα ή εξουσία να αλλάξει, να τροποποιήσει και να διευρύνει τα περιεχόμενα που περιγράφονται στο παρόν.

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται από κάθε άποψη από τους τοπικούς νόμους και τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους θα υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των τοπικών δικαστηρίων.

 

Πολιτική Απόρρητου

Πεδίο εφαρμογής

VΗ VFS Global Services (εφεξής "VFS") είναι ένας Εξωτερικός Συνεργάτης Μετανάστευσης, Προσφύγων και Ιθαγένειας του Καναδά (IRCC) και έχει εξουσιοδοτηθεί να ασκεί διοικητικές αρμοδιότητες σχετικά με την διεκπεραίωση αιτήσεων χορήγησης θεωρήσεων (βίζες), αδειών και ταξιδιωτικών εγγράφων για προσωρινή διαμονή.

Σκοπός της συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα μπορούν να συλλέγονται για:

 • Τη διεκπεραίωση αιτήσεων βίζας προσωρινής διαμονής, αδειών και ταξιδιωτικών εγγράφων

 • Την αντιμετώπιση αιτημάτων σχετικά με την κατάσταση της αίτησης

 • Την παρακολούθηση των αιτήσεων, και

 • Την αντιμετώπιση ερωτημάτων των Αιτούντων (συλλογικά, "Υπηρεσίες")

Η VFS συλλέγει μόνο προσωπικά δεδομένα από Αιτούντες για την εκτέλεση των Υπηρεσιών. 

Η παροχή προσωπικών δεδομένων στην VFS είναι εθελοντική.

 Σημειώστε, ωστόσο, ότι η άρνηση παροχής προσωπικών δεδομένων μπορεί να περιορίσει την ικανότητά μας να παρέχουμε τις ζητούμενες Υπηρεσίες. Ο Αιτών θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του στο έντυπο συγκατάθεσης σε περιπτώσεις άμεσης ή έμμεσης συγκατάθεσης, ως απαιτείται.Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται απευθείας από τους Αιτούντες ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο εξ’ ονόματος των Αιτούντων.

Διεκπεραίωση Αιτήσεων: Είναι πιθανόν να ζητηθεί από τους Αιτούντες να παράσχουν στο έντυπο της αιτήσεως για τη χορήγηση βίζας ορισμένα προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, φωτογραφία, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμό τηλεφώνου, στοιχεία διαβατηρίου, πιστοποιητικό γέννησης, εισόδημα, καθεστώς ιθαγένειας, οικογενειακή κατάσταση και απασχόληση. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται για να παρέχουν στον κυβερνήτη του Καναδά ή / και στις αρμόδιες Καναδικές Υπηρεσίες χορήγησης βίζας τις πληροφορίες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των υποβαλλομένων από τους Αιτούντες αιτήσεων για τη χορήγηση βίζας και των αδειών.

 

Κατάσταση Αιτήσεων: Οι Αιτούντες πρέπει να επιλέξουν να δώσουν το όνομα και τον αριθμό αναφοράς ή το μοναδικό αναγνωριστικό παρακολούθησης της αίτησης τηλεφωνικά για να ενημερωθούν σχετικά με την κατάσταση των αιτήσεων τους για τη βίζα,την άδεια ή τα ταξιδιωτικά έγγραφα.

 

Διαδικτυακή (Online) Παρακολούθηση των Αιτήσεων: Οι Αιτούντες θα πρέπει να αναφέρουν την ημερομηνία γέννησης και το αναγνωριστικό παρακολούθησης στον ιστότοπό μας για σκοπούς παρακολούθησης της κατάστασης της αίτησής τους

 

Ερωτήσεις Αιτούντων: Μπορούν να συλλεγούν ορισμένες περιορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα της οικογένειας, η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός τηλεφώνου, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και το αναγνωριστικό παρακολούθησης, εάν επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά υποβάλλοντας μια ερώτηση ή σχόλιο. Λάβετε υπόψη ότι η αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να μην είναι ασφαλής. Οι Αιτούντες δεν πρέπει να παρέχουν προσωπικά στοιχεία, όπως αριθμό διαβατηρίου, όταν επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Συνιστούμε στους Αιτούντες να μην αποκαλύπτουν τον ειδικό χαρακτήρα της επιδιωκόμενης υπηρεσίας ή της αίτησης που υποβλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

Αποκαλύψεις Προσωπικών Δεδομένων: Η VFS δεν θα αποκαλύπτει, εμπορεύεται, μισθώνει ή πουλά ή με άλλο τρόπο διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν και με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης του Καναδά. α προσωπικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν. Η VFS μπορεί να χρειαστεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα όταν απαιτείται τούτο από το νόμο, όταν είναι απαραίτητο να συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση, οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή άλλη νομική διαδικασία που έχει επιδοθεί στην VFS ή να ασκεί τα νόμιμα δικαιώματα ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις, ποινικές έρευνες , δικαστικά ζητήματα, θέματα εθνικής ασφάλειας ή πρόληψης, έρευνας, εντοπισμού, δίωξης εγκληματικών δραστηριοτήτων.

 

Διαβίβαση στον Καναδά: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την VFS θα διαβιβάζονται στο Τμήμα Μετανάστευσης, Προσφύγων & Ιθαγένειας του Καναδά (IRCC), που βρίσκεται στον Καναδά, για σκοπούς διεκπεραίωσης των αιτήσεων και όπως άλλως απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών. Οι πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή θα βρίσκονται προσωρινά στις βάσεις δεδομένων της VFS που φιλοξενούνται σε κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στον Καναδά. Τα βιομετρικά στοιχεία που συλλέγονται από τον Αιτούντα υπό της VFS θα διαβιβάζονται απευθείας στην κυβέρνηση του Καναδά, στον Καναδά.

 

Διευθετήσεις Παρόχου Υπηρεσιών: Η VFS μπορεί να διαβιβάσει (ή αλλιώς να διαθέσει) τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, μπορούν να παρέχονται στους παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα γνωστοποιούνται στον πάροχο υπηρεσιών SMS. Τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να διατηρούνται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται εκτός του Καναδά. Οι πάροχοι υπηρεσιών παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των καθορισμένων αρμοδιοτήτων τους και δεν τους εξουσιοδοτούμε να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία για δικούς τους σκοπούς.

 

Cookies

Tα cookies είναι αρχεία ή πληροφορίες που μπορούν να αποθηκευτούν στο σύστημά σας ή σε συσκευές ενεργοποιούμενες μέσω του Διαδικτύου όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο VFS. Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο VFS, συναινείτε στη χρήση των cookies. Εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Εάν τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απενεργοποιημένα, ενδέχεται να επηρεάσουν την εμπειρία των χρηστών του ιστότοπού μας. Η VFS χρησιμοποιεί cookies για την απλούστερη χρήση του ιστοτόπου. Δεν μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε προσωπικά από αυτές τις πληροφορίες. Ο ιστότοπος της VFS προσφέρει ορισμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης των cookies. Tα cookies βοηθούν στην ταυτοποίηση των αιτούντων ή των χρηστών του ιστότοπου και διατηρούν την κατάσταση σύνδεσης τους. Τα περισσότερα cookies είναι "cookie περιόδου σύνδεσης", που σημαίνει ότι διαγράφονται αυτόματα από το σκληρό δίσκο του Αιτούντα / χρήστη του ιστότοπου στο τέλος μιας περιόδου σύνδεσης. Τα "μόνιμα cookies" παραμένουν στη θέση τους στις πολλαπλές επισκέψεις στους ιστοτόπους μας. Ο Αιτών / χρήστης του ιστότοπου έχει πάντοτε την ευχέρεια να απορρίπτει τα cookies αν το επιτρέπει το πρόγραμμα περιήγησης, αν και μπορεί να παρεμποδίσει τη χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη ή τον Αιτούντα. Ο Αιτών / χρήστης του ιστότοπου ενδέχεται να συναντήσει cookies από οποιονδήποτε σύνδεσμο ή τρίτους σε ορισμένες σελίδες του ιστότοπου που δεν ελέγχει η VFS, όπως συνδέσμους στον ιστότοπο του IRCC ή / και σε άλλους συνδέσμους εξουσιοδοτημένους από την IRCCVFS και τα συμβαλλόμενα μέρη, οι κύριοι του έργου, η (οι) θυγατρική (ες), μεταξύ άλλων, δεν ανέχονται το spam. Ένας χρήστης / χρήστες δεν έχει/ έχουν άδεια χρήσης, δεν του επιτρέπεται, ούτε αναμένεται να προσθέσει, να τροποποιήσει, να παραβιάσει, να χακάρει, να καταχραστεί ή να κάνει κακή χρήση της ιστοσελίδας της VFS ή των περιεχομένων αυτής. Για να καταγγείλετε τυχόν ζητήματα που σχετίζονται με μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή παραποίηση δεδομένων στην VFS, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο e-mail communications@vfsglobal.com. Ο αιτών / χρήστης του ιστότοπου δεν πρέπει να χρησιμοποιεί εργαλεία επικοινωνίας ή την ιστοσελίδα της VFS για να στείλει ανεπιθύμητα μηνύματα ή να στείλει με άλλο τρόπο περιεχόμενο που αντιβαίνουν προς τη συμφωνία μας με τους χρήστες. Η VFS φιλτράρει και αυτόματα σαρώνει μηνύματα για ιούς και άλλο παράνομο ή απαγορευμένο περιεχόμενο πριν αυτά αποσταλούν. Η VFS δεν αποθηκεύει μόνιμα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε αυτόν ή μέσω αυτού διαμέσου διαφόρων μορφοποιήσεων. Η VFS δεν μισθώνει και δεν πουλά διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε τρίτους.

 

Ασφάλεια

Η VFS έχει εφαρμόσει μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων υπό την επιμέλεια και τον έλεγχό μας. Εφαρμόζουμε εύλογες διοικητικές, τεχνικές, φυσικές και οργανωτικές διασφαλίσεις σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε στην προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων υπό την επιμέλεια και τον έλεγχό μας.

 

Διατήρηση και καταστροφή

Tα πακέτα των αιτήσεων που λαμβάνονται από τους Αιτούντες δεν θα αντιγράφονται ούτε θα διατηρούνται από την VFS. Tα τυχόν άλλα έγγραφα, αντίγραφα σε έντυπη μορφή, φόρμες ή άλλα αρχεία που περιέχουν προσωπικά στοιχεία θα καταστραφούν με ασφαλή διαδικασία τεμαχισμού εντός τριάντα (30) ημερών από την επιστροφή του διαβατηρίου στον Αιτούντα. Τα προσωπικά στοιχεία των Αιτούντων μπορούν να φυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή για μέγιστο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών μετά την επιστροφή ενός διαβατηρίου και των εγγράφων στους Αιτούντες για να βοηθούν τους Αιτούντες σε περίπτωση που επικοινωνήσουν μαζί μας με ερωτήσεις σχετικά με την εξέλιξη της αίτησής τους. Η VFS προβαίνει σε ασφαλή απόρριψη ή καταστροφή των προσωπικών στοιχείων ή εξοπλισμού ή συσκευών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προσωπικών στοιχείων. Κατά την απόρριψη ή την καταστροφή προσωπικών στοιχείων, η VFS λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψει την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων τρίτων και κατά την απόρριψη εξοπλισμού ή συσκευών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προσωπικών στοιχείων (όπως αρχειοθήκες, υπολογιστές, δισκέτες και κασέτες ήχου), λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνση ή τη διαγραφή τυχόν αποθηκευμένων πληροφοριών ή με άλλο τρόπο για να αποτραπεί η πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα

 

Νομικές πτυχές

Η VFS και οι πάροχοι υπηρεσιών της μπορούν να παρέχουν τα προσωπικά σας στοιχεία όταν αυτά ζητούνται στο πλαίσιο ενταλμάτων έρευνας ή άλλη νομικά έγκυρη διαδικασία έρευνας ή εντολή ή σε ανακριτικό όργανο σε περίπτωση παραβίασης συμφωνίας ή παράβασης νόμου ή όπως άλλως απαιτείται ή επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Η VFS μπορεί επίσης να αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες, όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή όπως άλλως επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

 

Σύνδεσμοι τρίτων

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν ανήκουν στην VFS ή δεν ανήκουν σε αυτή, όπως σύνδεσμοι σε δικτυακούς τόπους του IRCC ή άλλοι σύνδεσμοι εξουσιοδοτημένοι από το IRCC κλπ. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση και αυτό δεν σημαίνει ότι η VFS συνδέεται αναγκαστικά με οποιονδήποτε από αυτούς τους άλλους δικτυακούς τόπους. Ούτε η VFS, ούτε οι υπάλληλοί, εκπρόσωποι, ή αντίκλητοι αυτών υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη οποιασδήποτε φύσης για άλλους δικτυακούς τόπους ή οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται σε αυτούς, κανένας από τους οποίους δεν έχει επαληθευτεί ή εγκριθεί από τη VFS ή τις θυγατρικές της. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι έχουν ξεχωριστές και ανεξάρτητες δηλώσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις και όρους χρήσης, τους οποίους σας συνιστούμε να εξετάζετε προσεκτικά. Δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο στους ως άνω ιστότοπους και, επομένως, δεν έχουμε ευθύνη για τις πρακτικές των προσωπικών στοιχείων των συνδεδεμένων ιστότοπων.

 

Πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία

Δικαιούσθε να έχετε πρόσβαση, να ενημερώνετε και να διορθώνετε ανακρίβειες στα προσωπικά σας στοιχεία υπό την επιμέλεια και τον έλεγχό μας. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση, ενημέρωση και διορθώσεις ανακριβειών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται στη συνέχεια. Η VFS δεν φέρει ευθύνη για τη γνησιότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τον Αιτούντα. Είναι υποχρέωση του Αιτούντος να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην VFS είναι ακριβείς.

 

Δικαίωμα εξαίρεσης (Απόσυρση Συγκατάθεσης)

Η VFS τηρεί το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων και σας δίνει τη δυνατότητα να μην παρέχετε τις προς υποβολή πληροφορίες ή δεδομένα. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας που δόθηκε νωρίτερα. Ωστόσο, τα ανωτέρω πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς στην VFS. Μόλις ο Αιτών αποσύρει τη συγκατάθεσή του, η VFS δεν θα είναι πλέον σε θέση να παρέχει υπηρεσίες διαχειριστικής υποστήριξης του CVAC.

 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

ας ενημερώνουμε ότι η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να ενημερώνεται εκάστοτε και προτείνουμε στους Αιτούντες να επισκέπτονται τακτικά τον ιστότοπό μας για να έχουν πρόσβαση στην πιο πρόσφατη δήλωση πολιτικής.

 

Επικοινωνία μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ή τις πρακτικές που περιγράφονται στο παρόν, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@vfsglobal.com για περισσότερες πληροφορίες. 


Καταγγελίες και ερωτήσεις

Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή πιστεύετε ότι η VFS δεν έχει συμμορφωθεί με την Πολιτική Απορρήτου, ενημερώστε μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacyofficer@vfsglobal.com και θα καταβάλουμε όλες τις εμπορικά εύλογες προσπάθειες και θα προβούμε στις αναγκαίες ενέργειες για να διευθετήσουμε αμέσως το ζήτημα.

 

Μπορείτε να στείλετε καταγγελίες ή ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης των πληροφοριών του οργανισμού στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων, στη διεύθυνση privacyofficer@vfsglobal.com. Έχετε επίσης το δικαίωμα να απευθύνεστε για τις καταγγελίες στο Γραφείο της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Καναδά στο https://www.priv.gc.ca/en/ Μπορείτε να στείλετε καταγγελίες ή ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης των πληροφοριών του οργανισμού στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων, στη διεύθυνση privacyofficer@vfsglobal.com.

 

 

Προσοχή στις δόλιες προσφορές εργασίας

Προσφορές ψευδούς πρόσληψης / απασχόλησης

Έχει περιέλθει στην προσοχή της VFS Global ότι, άτομα που παρουσιάζονται παραπλανητικά ως συνεργάτες ή εκπρόσωποι της VFS Global έχουν προσεγγίσει άτομα προσφέροντάς τους ψευδείς / πλασματικές ευκαιρίες απασχόλησης, με σκοπό να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα ή να τους ζητήσουν χρήματα. Σας ενθαρρύνουμε να είστε προσεκτικοί και να έχετε κοινό νου όταν λαμβάνετε οποιαδήποτε τέτοια προσφορά εργασίας, η οποία απαιτεί την πληρωμή οποιωνδήποτε αμοιβών / χρημάτων, ή υπόσχεται τη χορήγηση άδειας εργασίας έναντι χρημάτων. Οι εν λόγω προσφορές είναι απολύτως ψεύτικες και δεν είναι έγκυρες. Η VFS Global δεν είναι εταιρεία πρόσληψης προσωπικού και δεν προσφέρει υπηρεσίες προσλήψεων. Οι απατεώνες λειτουργούν κυρίως μέσω του Διαδικτύου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου κλπ. Προειδοποιούμε τους ανθρώπους να εφιστούν την προσοχή τους σε τέτοιου είδους απάτες. Σας ενημερώνουμε ότι η VFS Global είναι εταιρεία διεκπεραίωσης αιτήσεων για τη χορήγηση βίζας και εργαζόμαστε μόνο με κυβερνητικές και διπλωματικές αποστολές για να καλύπτουμε τις διοικητικές απαιτήσεις της διεκπεραίωσης των αιτήσεων για χορήγηση βίζας. Ούτε η VFS Global ούτε οι εκπρόσωποί της θα ζητήσουν χρήματα από ιδιώτες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για να τους προσελκύσουν με ευκαιρίες απασχόλησης είτε στην VFS Global είτε εκτός αυτής. Αν λάβετε οποιαδήποτε προσφορά που υποτίθεται ότι προέρχεται από την VFS Global, ζητώντας σας χρήματα, τότε πρόκειται για δόλιες μορφές προσφορών.

 

Προειδοποιητικά σημάδια απάτης με υποτιθέμενες προσλήψεις

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα απάτης σχετικά με προσλήψεις κατά παράβαση των διαδικασιών και των δεοντολογικών πρακτικών της VFS Global:

 • To μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποστέλλεται από επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της VFS Global αλλά από δωρεάν υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως:Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo, κλπ. Είναι επίσης πιθανό ότι το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται από ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 • Σας ζητούν να αποκαλύψετε ιδιωτικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες.
 • Σας ζητούν να σας πάρουν συνέντευξη μέσω τηλεφώνου ή μέσω προγράμματος τύπου instant messenger.
 • Σας ζητήθηκε να πληρώσετε αμοιβές / χρήματα.

 • You are requested to complete bogus recruitment documentations such as an application or employment visa forms, (the VFS Global name and logo could be forged/fabricated and featured on the documentation without authority).
 • Σπουδή και επιμονή.

 • Σας ζητήθηκαν χρήματα για την διεκπεραίωση αδειών εργασίας, για τη χορήγηση της βίζας ή παρόμοιων θεμάτων.

 

Τέτοιες ενέργειες προφανώς αποσκοπούν στην εξαπάτηση ή την εκμαίευση προσωπικών στοιχείων από τα θύματα. Οι δραστηριότητες αυτών των ατόμων επισύρουν ποινικές και αστικές ευθύνες. Ενώ η VFS Global αντιμετωπίζει σοβαρά το θέμα αυτό και διατηρεί το δικαίωμά της να επικοινωνεί με αρμόδιους φορείς επιβολής του νόμου για τη διερεύνηση και τη δίωξη των ως άνω παράνομων δραστηριοτήτων, είναι συχνά δύσκολο να εντοπιστούν και να διωχθούν αυτά τα άτομα.

Επομένως, εάν λάβετε ένα αίτημα, είτε γραπτώς είτε προφορικά, για μια συνέντευξη ή μια προσφορά εργασίας που πιστεύετε ότι είναι ή θα μπορούσε να είναι δόλια ή ύποπτη, παρακαλούμε να μην τη λάβετε υπόψη. Μπορείτε επίσης να επαληθεύσετε τούτο απευθυνόμενοι στην FS Global μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου communications@vfsglobal.com

Εάν διαπιστώσετε ότι διαπράττεται απάτη, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε αμέσως με την τοπική αστυνομία ή / και τις αρμόδιες αρχές και επίσης να μας ενημερώσετε αναφέροντας την απάτη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο acco@vfsglobal.com

Σε καμία περίπτωση η VFS Global δεν ευθύνεται ούτε είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλειες, ζημίες, δαπάνες ή ταλαιπωρία που προκύπτουν από αυτά τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή / και δραστηριότητες.